מדיניות פרטיות

אתר אינטרנט www.360itu.org.il ובאפליקציה "אשמורת º360 - מועדון ההטבות של הסתדרות המורים"

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.360itu.org.il (להלן: "האתר") ו/או לאפליקציה "אשמורת º360 - מועדון ההטבות של הסתדרות המורים" (להלן: "האפליקציה"), מבית המנהל הכלכלי של הסתדרות המורים בישראל (להלן: "הסתדרות המורים").

הסתדרות המורים שבה על האמור בפרק ה' לתנאי השימוש באתר ובאפליקציה, שכותרתו "מדיניות פרטיות", כדלהלן:

1.       במסגרת השימוש שלך באתר/אפליקציה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם, הנך מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.

2.       הסתדרות המורים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לאסוף, לשמור ולהשתמש בכל המידע, כולו או חלקו, שמסרת במסגרת השימוש שלך באתר/אפליקציה ו/או במסגרת הזמנת/רכישת המוצר/ים ו/או כרטיס מתנה ו/או טעינת כרטיס חבר באמצעות מערכת הרכישה הממוחשבת ו/או באמצעות מרכז השירות הטלפוני, לצרכים השונים של הסתדרות המורים ו/או של מי מטעמה, לרבות אך לא רק לצרכי תפעול האתר/אפליקציה, ביצוע ההזמנה/רכישה/טעינה, איסוף המידע והכללתו במאגרי המידע של הסתדרות המורים ולשם שמירת קשר עמך, והנך נותן בזאת את הסכמתך המלאה לכך.

3.       הסתדרות המורים מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי שאינו קשור עמה, למעט לאותם צדדים שלישיים המציעים במסגרת האתר/אפליקציה להזמין/לרכוש מוצרים כנזכר לעיל, את הפרטים והמידע שמסרת לה במסגרת כל שימוש שלך באתר/אפליקציה ו/או בשירותים המוצעים במסגרתם, מבלי לקבל את הסכמתך.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסתדרות המורים רשאית להעביר לצדדים השלישיים המציעים במסגרת האתר/אפליקציה להזמין/לרכוש מוצרים כנזכר לעיל, את מלוא פרטיך (לרבות אך לא רק את שמך המלא, מספר הזהות שלך ודרכי ההתקשרות עמך) וכן את הפרטים והמידע שיועלו על ידיך לאתר/אפליקציה, לכל צורך שהוא, והנך מסכים לכך מראש.

כמו-כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסתדרות המורים רשאית ועשויה לחלוק מידע מתומצת עליך, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. הסתדרות המורים תחלוק מידע אישי ספציפי עליך אם תידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש/בי"ד, חוק או צו בימ"ש/בי"ד/כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

4.       הסתדרות המורים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים והמידע המועברים על-ידי המשתמשים באתר/אפליקציה ו/או מזמיני/רוכשי המוצרים ו/או כרטיסי המתנה ו/או מטעיני כרטיס החבר באתר/אפליקציה כנזכר לעיל ומניעת הגעתם לגורמים לא מורשים. אולם, במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה הסתדרות המורים אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בפרק ו' לתנאי השימוש להלן.

5.       הסתדרות המורים לא תשמור ולא תגבה עבור המשתמש את המידע ו/או הפרטים שיימסרו על ידו במסגרת השימוש שלו באתר/אפליקציה ו/או במסגרת פנייתו/יו אל מרכז השירות הטלפוני.

6.       הנך מסכים ומאשר בזאת מראש כי הסתדרות המורים ו/או מי מטעמה יפנו אליך מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שלך שיימסרו על ידך במסגרת רישומך לאתר/אפליקציה ו/או במסגרת שימושך באתר/אפליקציה ו/או במסגרת מערכת הרכישה הממוחשבת ו/או במסגרת שיחותיך עם מרכז השירות הטלפוני ו/או המצויים בידי הסתדרות המורים ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת, הצעה/ות לרכישת/הזמנת מוצרים של צדדים שלישיים שונים כמפורט בתנאי השימוש לעיל ועוד.

7.       הסתדרות המורים רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והנך נותן בזאת את הסכמתך מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליך.